Privacyverklaring Praktijk Zelfbewust
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Marloes Severs, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77408217

Cookies
Om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Gegevensverwerking
Persoonsgegevens worden enkel gebruikt om met je in contact te komen en te communiceren in het kader van overeen te komen dienstverlening. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
De persoonlijke contactgegevens die je via de website, telefonisch, per mail of anderszins geeft, gebruik ik enkel om in contact te treden en te communiceren.
Indien er geen dienstverlening tot stand komen, worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal ik naast de contactgegevens over nog meer persoonsgegevens beschikking. Deze worden enkel gebruikt in het kader van de overeengekomen dienstverlening en ik verzamel alleen de gegevens die ik in dat kader nuttig vind.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Rechten betrokkene
Je privacy rechten worden gerespecteerd en ik zal eraan meewerken dat je de in de AVG toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je hiervan gebruik wilt maken, kun je hierover contact opnemen.